top of page

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Niniejszy dokument określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Gości
strony SYNERGIA - Gabinety Psychoterapii i Rozwoju działającego pod adresem
www.psychoterapiajaworzno.com
2. Administratorem danych osobowych w rozumieniu Ustawy o ochronie danych osobowych
(tekst jedn. Dz.U. 2002 nr 101 poz. 926) jest Usługodawca SYNERGIA – Gabinety
Psychoterapii i Rozwoju z siedzibą w Jaworznie , przy ul. Cegielniana 30/12, 43-600
prowadzącym działalność o numerze NIP 6321997224
3. Usługodawca przestrzega zasad ochrony prywatności Gości odwiedzających stronę,
przewidzianych Ustawą o ochronie danych osobowych.
Zakres i cel zbieranych danych

4. Polityka Prywatności ma zastosowanie do danych osobowych zbieranych w serwisie
Usługodawcy oraz Strony WWW:
a. w celu realizacji usług, obsługi zgłoszeń, zapytań ofertowych i udzielania odpowiedzi na
zgłoszenia
b. w celu rejestracji zgłoszeń Klientów na wizyty oraz kandydatów do pracy (aplikacji);
c. w celu prowadzenia systemu komentarzy/opinii,
d. w celu prowadzenia rozmów typu chat online
5. W celu realizacji zapytań ofertowych usługodawca zbiera następujące dane Klienta: imię i
nazwisko, telefon kontaktowy, adresy: e-mail, numer rachunku bankowego.
6. W celu rejestracji przesłania aplikacji zbierane są następujące dane : imię i nazwisko, adres
e-mail, załącznik w postaci dokumentów aplikacyjnych (CV).
7. Usługodawca oświadcza, że podanie danych wskazanych w punkcie 6 i 7 powyżej,
oznaczonych w www.psychoterapiajaworzno jako wymagane, jest dobrowolne, jednak
konieczne w celu realizacji zapytań lub przesłania aplikacji.
8. Dane osobowe Klientów zbierane w celu realizacji zgłoszeń oraz sprawnego prowadzenia i
funkcjonowania strony www.psychoterapiajaworzno.
Przechowujemy dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z Klientem, a
także po jej zakończeniu w celach:
 dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,
 wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności
podatkowych i rachunkowych,
 zapobiegania nadużyciom i oszustwom,
 statystycznych i archiwizacyjnych,

Przechowujemy dane osobowe dla celów marketingowych przez okres obowiązywania
umowy lub do momentu wniesienia przez Klienta sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w
zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej.
10. Usługodawca informuje, że podczas korzystania ze strony www.psychoterapiajaworzno
dane dotyczące Gości zbierane są również automatycznie. Dane te mogą być zbierane w
logach systemowych strony, przez pliki Cookies oraz przez system Web Beacon.
11. Usługodawca informuje, że z momentem połączenia się Gości ze stroną
www.psychoterapiajaworzno w logach systemowych strony gabinetu, pojawia się informacja
o numerze (w tym IP) i rodzaju urządzenia końcowego Gościa, z którego łączy się ze stroną
internetową. Usługodawca informuje, że zgodnie z prawem przetwarza również dane
dotyczące numeru (w tym IP) i rodzaju urządzenia końcowego Gościa, a także czasu
połączenia Gościa ze stroną internetową oraz inne dane eksploatacyjne dotyczące aktywności
Gościa na stronie internetowej. Opisane dane przetwarzane są w celach technicznych oraz do
zbierania ogólnych informacji statystycznych dotyczących funkcjonowania strony.
12. Usługodawca wykorzystuje pliki typu Cookies w celu gromadzenia informacji
związanych z korzystaniem ze strony internetowej przez Gościa. Pliki typu Cookies to dane
informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na
urządzeniach za pośrednictwem których Gość, korzysta ze stron internetowych
www.psychoterapiajaworzno, które umożliwiają:
 dostosowanie i optymalizację strony do potrzeb Gości oraz innych osób
korzystających ze strony internetowej,
 tworzenie statystyk oglądalności podstron strony internetowej,
 personalizację przekazów marketingowych,
 zapewnienie bezpieczeństwa i niezawodności działania strony internetowej
W serwisie wykorzystywane są Cookies sesyjne, ulegające skasowaniu po zamknięciu okna
przeglądarki internetowej, jak i Cookies trwałe, zapisywane na określony czas w
urządzeniach, za pośrednictwem których Gość korzysta ze strony internetowej.
Gość, może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies,
określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do
Urządzenia Gościa. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Gość może
dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi.
Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować
automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź
informować o każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Gościa. Szczegółowe
informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach
oprogramowania (przeglądarki internetowej) Gościa.
Gość może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w
przeglądarce internetowej, której używa.
Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności
dostępne na stronie internetowej.

13. Niektóre podstrony strony internetowej oraz inne środki komunikacji z Gośćmi mogą
zawierać tzw. „web beacons” (tzw. elektroniczne obrazki, zwane również jako puste gify).
Web Beacons pozwalają na otrzymanie informacji takich jak np. adres IP (Internet Protocol)
komputera, na który załadowana została strona, na której Web Beacon został zamieszczony,
numer URL strony, czas załadowania strony, rodzaj przeglądarki, jak również informacje
zawarte w Cookies, w celu oceny efektywności reklam.
Prawa i obowiązki Usługodawcy

14. Usługodawca zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Gości
właściwym organom władzy bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich
informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną, zgodnie z przepisami obowiązującego
prawa.
15. Usługodawca oświadcza, że powierza przetwarzania danych osobowych Gości lub innych
danych, o których mowa w Polityce Prywatności, na podstawie pisemnej umowy zawartej
zgodnie z art. 31 Ustawy o ochronie danych osobowych, podmiotom świadczącym na rzecz
Usługodawcy usługi hostingu, administracji, utrzymywania oraz zarządzania strony.
16. Usługodawca oświadcza, że powierza przetwarzania danych osobowych Gościa/Klienta
lub innych danych, o których mowa w Polityce Prywatności innym podmiotom świadczącym
na rzecz Usługodawcy lub bezpośrednio Klienta usługi w zakresie niezbędnym do realizacji
usług. Usługodawca nie przekazuje i nie będzie przekazywał Państwa danych do odbiorców w
państwach trzecich lub do organizacji międzynarodowych.
Prawa i obowiązki Gościa/Klienta

Zgodnie z RODO mają Państwo prawo do:
 żądania dostępu do treści swoich danych osobowych
 żądania sprostowania/poprawienia swoich danych osobowych
 żądania usunięcia swoich danych osobowych
 żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych
 wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych
 żądania przenoszenia danych osobowych
W celu zaprzestania przetwarzania danych lub ich usunięcia należy wysłać maila na adres
synergiapsychoterapia@gmail.com lub skontaktować się pod numerem telefonu 732 062 241.
W celu modyfikacji danych należy wysłać maila na adres synergiapsychoterapia@gmail.com
lub skontaktować się pod numerem telefonu 732 062 241.
17. Jeżeli Gość umieszcza w www.psychoterapiajaworzno.com jakiekolwiek dane osobowe innych
osób (w tym ich imię i nazwisko, adres, numer telefonu lub adres e-mail), może to uczynić
jedynie pod warunkiem nienaruszania przepisów obowiązującego prawa i dóbr osobistych
tych osób.

Zabezpieczenie danych

18. Usługodawca oświadcza, iż dokłada starań, aby zapewnić Gościom wysoki poziom
bezpieczeństwa w zakresie korzystania ze strony internetowej. Wszelkie zdarzenia mające

wpływ na bezpieczeństwo przekazu informacji, danych, w tym również dotyczące
podejrzenia udostępniania plików zawierających wirusy i innych plików o podobnym
charakterze należy zgłaszać Usługodawcy na konto e-mail:
synergiapsychoterapia@gmail.com
19. Gdy uznają Państwo, że przetwarzanie przez www.psychoterapiajaworzno.com Państwa
danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia o ochronie danych osobowych, mają
Państwo prawo wnieść skargę do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych,
który po wejściu w życie Rozporządzenia o ochronie danych osobowych zostanie zastąpiony

bottom of page