top of page

Terapia uzależnień

Celem indywidualnej terapii uzależnień jest pomoc w przezwyciężeniu

i zarządzaniu problemem uzależnienia.

Główne cele terapii uzależnień obejmują:


• Przerwanie uzależnienia: Pomoc osobie w przerwaniu lub ograniczeniu używania substancji psychoaktywnych lub innych szkodliwych zachowań.


• Zrozumienie przyczyn uzależnienia: Terapeuta stara się zidentyfikować

i zrozumieć główne przyczyny, które doprowadziły do rozwoju uzależnienia.


• Rozwijanie umiejętności radzenia sobie: Pomoc w nauce zdrowych strategii radzenia sobie ze stresem, emocjami i sytuacjami, które mogą prowadzić do sięgania po substancje lub szkodliwe zachowania.


• Budowanie motywacji do zmian: Wspieranie w rozwijaniu silnej motywacji do zmiany i utrzymania trzeźwości. To może obejmować identyfikację korzyści wynikających z życia bez uzależnienia.


• Wsparcie w trudnych momentach: Udzielanie wsparcia w sytuacjach,

które mogą stanowić wyzwanie dla trzeźwości, takich jak stres, pokusy

czy presja społeczna.


• Pracowanie nad relacjami społecznymi: Poprawa relacji z rodziną, przyjaciółmi i społecznością może być ważnym elementem terapii uzależnień, ponieważ zdrowe wsparcie społeczne może być kluczowe dla trwałej zmiany.


• Rozwój samoświadomości: Pomoc w zrozumieniu własnych myśli, uczuć

i zachowań, co może pomóc w identyfikowaniu potencjalnych pułapek

i lepszym radzeniu sobie z nimi.


• Zapobieganie nawrotom: Wspieranie w opracowywaniu strategii zapobiegających powrotowi do uzależniających zachowań po zakończeniu terapii.

Terapię uzależnień prowadzi:

bottom of page